លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម - VidJuice

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការអនុវត្តឯកជនភាពនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង

vidjuice.com (“Our†“We†ឬ “Usâ€) មានគេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានផ្តល់ដោយពួកយើង។ ការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកដោយលក្ខខណ្ឌលើការទទួលយករបស់អ្នកនូវលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ រួមជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងអំពីការអនុវត្តឯកជនភាព ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅទីនេះដោយឯកសារយោងនេះហើយរកឃើញនៅ (“Termsâ€)។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ជូន ការទទួលយកត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌបែបនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ អ្នកមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/អតិថិជន និងសេវាកម្មដែលបានភ្ជាប់ផ្សេងទៀតទេ។

1. ការចូលប្រើសេវាកម្ម

សូមចំណាំថា យើងរក្សាសិទ្ធិ នៅក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់ខ្លួន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានតាមការជូនដំណឹង។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌនៅពេលណាក៏បាន។ លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំពុងជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកនៅថ្ងៃកំណែដែលបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម vidjuice.com។ ការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបង្កើតឱ្យអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

2. ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់គេហទំព័រ/អតិថិជន

អ្នកអាចប្រើគេហទំព័រ/អតិថិជនប្រសិនបើ និងនៅពេលដែលវាមាន។ យើងមិនធានាភាពអាចរកបាននៃគេហទំព័រ/អតិថិជន ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយឡើយ។ មុខងារពិសេសមួយអាចជាកំណែមុនការចេញផ្សាយ ហើយប្រហែលជាមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ ឬតាមវិធីនោះទេ កំណែចុងក្រោយអាចដំណើរការបាន។ យើងអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនូវកំណែចុងក្រោយ ឬសម្រេចចិត្តមិនបញ្ចេញវា។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ដកចេញ លុប រឹតបន្តឹង ឬរារាំងការចូលប្រើ គិតថ្លៃ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ/អតិថិជននៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

3. មាតិកា

vidjuice.com គេហទំព័រ/អតិថិជន និងសេវាកម្មភ្ជាប់ផ្សេងទៀតណាមួយត្រូវតែប្រើសម្រាប់គោលបំណងឯកជនប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៃ vidjuice.com ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ហើយនឹងត្រូវបានបន្តនៅក្នុងតុលាការច្បាប់។ វាគឺជាគោលបំណងតែមួយគត់របស់ vidjuice.com ដើម្បីបង្កើតច្បាប់ចម្លងនៃមាតិកាអនឡាញដែលអាចទាញយកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (“fair useâ€)។ ការប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតនៃមាតិកាដែលបានបញ្ជូនដោយ vidjuice.com ជាពិសេស ប៉ុន្តែមិនធ្វើឱ្យមាតិកាអាចចូលប្រើបានជាសាធារណៈ ឬប្រើប្រាស់វាដោយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយអ្នកកាន់សិទ្ធិនៃមាតិកាដែលបានទាញយករៀងៗខ្លួន។ អ្នក​ប្រើ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពេញ​លេញ​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទាំងអស់​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​ដោយ vidjuice.com។ vidjuice.com មិនផ្តល់សិទ្ធិណាមួយចំពោះមាតិកានោះទេព្រោះវាគ្រាន់តែដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ។

គេហទំព័រ/អតិថិជន ឬកម្មវិធីនៅក្នុងគេហទំព័រ/អតិថិជន អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ឬអតិថិជន (“គេហទំព័រភ្ជាប់/អតិថិជនâ€)។ គេហទំព័រ/អតិថិជនដែលបានភ្ជាប់មិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេ ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ណាមួយ រួមទាំងមាតិកាដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ ឬការផ្លាស់ប្តូរ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយចំពោះគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់។ យើងផ្តល់តំណភ្ជាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រាន់តែជាភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ ហើយការដាក់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមរបស់យើងចំពោះគេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយប្រតិបត្តិកររបស់វានោះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការត្រួតពិនិត្យភាពស្របច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់ vidjuice.com របស់គាត់។ vidjuice.com ផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ vidjuice.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់សិទ្ធិក្នុងការទាញយកខ្លឹមសារតាមរយៈ vidjuice.com ឡើយ។

អ្នកតំណាង និងធានាដល់ពួកយើងថា: (A) អ្នកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ (មានន័យថាមិនមែនជាសាជីវកម្ម) ហើយអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលមានចំណង ឬមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះ ហើយយ៉ាងហោចណាស់អ្នកគឺជាអ្នក អាយុ 13 ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ; (ខ) ព័ត៌មានចុះឈ្មោះទាំងអស់ដែលអ្នកដាក់គឺត្រឹមត្រូវ និងស្មោះត្រង់។ ហើយ (C) អ្នកនឹងរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានបែបនេះ។ អ្នកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ និងចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការជ្រើសរើស និងការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទុកជាមោឃៈនៅពេលដែលច្បាប់ហាមឃាត់ ហើយសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើសេវាកម្មត្រូវបានដកហូតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចបែបនេះ។

4. ការផលិតឡើងវិញ

ការផលិតឡើងវិញដែលមានការអនុញ្ញាតណាមួយនៃព័ត៌មានដែលមាននៅទីនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលការជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬរឿងព្រេងនិទានដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៃ vidjuice នៅលើច្បាប់ចម្លងនៃសម្ភារៈដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក។ ច្បាប់ក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កម្មវិធី និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

5. មតិយោបល់

អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់បានបង្កើតមាតិកា រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះមតិយោបល់ ការផ្តល់យោបល់ គំនិត ឬព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ ឬមិនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលផ្តល់ដោយអ្នក ឬភាគីណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ជាអ៊ីមែល ឬការបញ្ជូនផ្សេងទៀតមកយើង (មិនរាប់បញ្ចូលសម្ភារៈដែលអ្នកបង្ហោះនៅលើសេវាកម្ម ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ) (ជារួម “Feedbackâ€) គឺមិនមានការសម្ងាត់ទេ ហើយអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង និងសាខារបស់យើងនូវសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ដោយឥតគិតថ្លៃ គ្មានសួយសារអាករ អចិន្ត្រៃយ៍ មិនអាចដកហូតវិញបាន និងសិទ្ធិក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់មតិកែលម្អរបស់អ្នក និង មតិយោបល់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដោយគ្មានសំណងឬគុណលក្ខណៈដល់អ្នក។

6. សំណង

អ្នកនឹងការពារ ទូទាត់សំណង និងកាន់កាប់ vidjuice ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ដៃគូ និងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី និងនាយក មន្រ្តី ភ្នាក់ងារ និយោជិត អាជ្ញាបណ្ណ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រៀងៗខ្លួនពី និងប្រឆាំងនឹងការចំណាយ ការខូចខាត ការចំណាយ និងបំណុល (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃសេវាមេធាវីសមហេតុផល) ដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬគោលការណ៍ណាមួយរបស់អ្នក ឬការរំលោភសិទ្ធិណាមួយនៃភាគីទីបី ឬច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

7. ការបដិសេធការធានា

ដល់កម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន គេហទំព័រ និងខ្លឹមសារត្រូវបានផ្តល់ជូន “AS IS,†“ជាមួយនឹងកំហុសទាំងអស់†និង “AS AVAILABLE†ហើយហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ និងដំណើរការទាំងមូលនៅតែមានជាមួយអ្នក។ vidjuice.com, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមិនធ្វើតំណាង ការធានា ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយ បង្ហាញ បង្កប់ន័យ ឬច្បាប់ទេ ហើយនៅទីនេះបដិសេធការធានាដែលបង្កប់ន័យណាមួយនៃលទ្ធភាពអាជីវកម្ម គុណភាពដែលអាចធ្វើជំនួញបាន សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ ចំណងជើង ភាពរីករាយស្ងាត់ ឬ ការមិនបំពាន។ ជាពិសេស vidjuice.com, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមិនធ្វើការធានាថាគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារ៖ (A) នឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ (ខ) នឹងអាចរកបាន ឬផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋានដែលមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស។ (គ) ព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រ នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ។ ឬអាចទុកចិត្តបាន; ឬ (D) ដែលពិការភាព ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងនោះនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។ ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលអ្នកទាញយក ឬទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រត្រូវបានចូលប្រើដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ដែលកើតឡើងពីវា។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ជាពិសេស ចំពោះវិសាលភាពច្បាប់ក្នុងស្រុកបង្កប់ន័យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលមិនអាចដកចេញបាន លក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនេះ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវរបស់ vidjuice.com ចំពោះការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ស្របតាម និងក្នុងកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ នៅក្រោមច្បាប់នោះ។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ជាពិសេស ចំពោះវិសាលភាពច្បាប់ក្នុងស្រុកបង្កប់ន័យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលមិនអាចដកចេញបាន លក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនេះ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវរបស់ vidjuice.com ចំពោះការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ស្របតាម និងក្នុងកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ នៅក្រោមច្បាប់នោះ។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមនៅក្រោមច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ជាពិសេស ចំពោះវិសាលភាពច្បាប់ក្នុងស្រុកបង្កប់ន័យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលមិនអាចដកចេញបាន លក្ខខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនេះ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវរបស់ vidjuice.com ចំពោះការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ស្របតាម និងក្នុងកម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ នៅក្រោមច្បាប់នោះ។

8. ដែនកំណត់នៃការធ្វើឱ្យសកម្ម

សូមយកចិត្តទុកដាក់ថា VidJuice UniTube ប្រចាំខែ/ឆ្នាំ/ ផែនការពេញមួយជីវិតសម្រាប់ 1 PC/Mac/Android អាចចុះឈ្មោះបានតែនៅលើឧបករណ៍ 1 ប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែល VidJuice UniTube Family Plan អាចចុះឈ្មោះបានតែនៅលើឧបករណ៍ 5 ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងករណីផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ ឬដំឡើងប្រព័ន្ធឡើងវិញ អ្នកនឹងបរាជ័យក្នុងការចុះឈ្មោះ VidJuice UniTube ដោយប្រើលេខកូដអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នក។ យើងគាំទ្រការកំណត់ឡើងវិញ 5 ដងសម្រាប់សោអាជ្ញាប័ណ្ណនីមួយៗ។ បន្ទាប់ពីការដំឡើងឡើងវិញ 5 ដង អ្នកត្រូវទិញសោអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មី ដើម្បីបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

9. ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ការត្អូញត្អែរ ឬការទាមទារទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ [អ៊ីមែល​ការពារ​]